Gizlilik Politikası

NBMC olarak; nbmc.com.tr’yi hizmetlerimizden yararlanmak için üye veya ziyaretçi olarak ziyaret ettiğinizde veya dolaylı olarak tarafınızdan aldığımız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami derecede önem veriyoruz. İşbu gizlilik politikası ise üye veya ziyaretçi kullanıcılarının kişisel verileri hakkında aydınlanması için oluşturulmuştur.
A. TANIMLAR
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
NBMC: Demirel Yayın Holding A.Ş.’nin 1 projesinden biri olan National Boardcasting and Media Company’i,
Site: nbmc.com.tr’yi,
Ziyaretçi: NBMC’ye üye olmayan ama NBMC’nin hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlanan kişiyi,
ifade eder.

 • Gizlilik Politikasının Amacı ve Kapsamı

İşbu gizlilik politikasının amacı üye veya ziyaretçi kullanıcılarının kişisel verileri hakkında aydınlanması için oluşturulmuştur. Ayrıca bu gizlilik politikası sitenin hizmetlerinden üye veya ziyaretçi olarak faydalanan kullanıcıları kapsamaktadır.

 • NBMC Hangi Bilgileri Toplar?

Sitenin hizmetlerinden üye veya ziyaretçi olarak faydalandığınızda NBMC tarafınızdan meşru menfaatleri için aşağıdaki kişisel verilerinizi alabilir veya talep edebilir.
Aygıtınızın veya cihazınızın IP adresini, marka ve modelini, işletim sistemini ve işletim sisteminin sürümünü ve konumunu alabilir veya talep edebiliriz. Ayrıca siteyi üye veya ziyaretçi olarak ziyaret ettiğinizde; sitenin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinizi, bu sayfaları ne zaman ziyaret ettiğinizi, bu sayfalara bıraktığınız yorum ve emoji gibi verileri de talep etmeden alırız.
Siteyi ziyaret ettiğiniz süre boyunca ”cookie” olarak adlandırılan tanımlama dosyalarını bilgisayarınıza bırakabiliriz. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanmamızdaki amaç kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmet sunmak, Sosyal Makale’yi ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrulamak ve servislerimizi geliştirip iyileştirmektir.

 • NBMC Topladığı Verileri Ne Amaçla Kullanır?

NBMC kullanıcılarından topladığı verileri; hizmetlerini ve servislerini geliştirmek ve kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak için kullanmaktadır.

 • NBMC Topladığı Verileri Nasıl Saklar?

NBMC topladığı verilerin saklanması, korunması ve gizlenmesi hakkında ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na aykırı biçimde erişilmemesine ve kullanılmamasına azami özen gösterir. Verileriniz tarafımızda SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmektedir. Fakat bilişim ortamının doğası gereği verilerin kesin güvenliği asla alınamamaktadır. Bu nedenle NBMC’nin kişisel verilerinizi sakladığı veri kayıt sistemine girilmesi veya sızılması suretiyle kişisel verilerinizin elde edilmesi durumunda NBMC’nin ilgilileri ve kolluk kuvvetlerini bilgilendirmesi dışında hiçbir yükümlüğü yoktur.

 • Kişisel Verilerinizin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi Durumu Nedir?

Kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Sosyal Makale tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir ve anonim hale getirilir. Ayrıca Sosyal Makale gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesi hükümlerinden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta savunma hakkını kullanabilmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zaman aşımı süresi ile sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilir.

 • Kişisel Verileri Alınan Kullanıcıların (İlgili Kişilerin) Hakları Nelerdir?

İlgili kişiler tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinden veya yurt dışından kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5’inci ve 6’ncı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir.

 • Gizlilik politikasıyla ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki bilgilerden bize iletebilirsiniz. Bu gizlilik politikasının son güncellenme tarihi 7 Temmuz 2019’dur.